Saytdan istifadə qaydaları və şərtləri

Ümumi müddəalar

Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu siyasət qanuna uyğun olaraq hazırlanır və şəxsi məlumatların emalı prosedurunu və Pin Up tərəfindən həyata keçirilən şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir.


Operator öz fəaliyyətinin ən mühüm məqsədi və şərti kimi şəxsi məlumatlarının emalı zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən şəxsi həyatın toxunulmazlığına, şəxsi və ailə sirlərinə dair hüquqların qorunmasını qarşıya qoyur.
Operatorun şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı hazırkı Siyasəti (bundan sonra – Siyasət) Operatorun https://pin-up-bet-casino.com vebsaytının ziyarətçiləri haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara şamil edilir.

Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

 • Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı – fərdi məlumatların kompüter avadanlığı vasitəsilə emalı.
 • Fərdi məlumatların bloklanması – fərdi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılmasıdır (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emalın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla).
 • Veb sayt https://pin-up-bet-casino.com şəbəkə ünvanında İnternetdə mövcudluğunu təmin edən qrafik və məlumat materialları, habelə kompüter proqramları və verilənlər bazaları toplusudur.
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemi – fərdi məlumatların verilənlər bazalarında olan fərdi məlumatların, habelə onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusudur.
 • Şəxsi məlumatların anonimləşdirilməsi – əlavə məlumatdan istifadə etmədən hansı şəxsi məlumatların müəyyən bir İstifadəçiyə və ya fərdi məlumatların digər subyektinə aid olduğunu müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər.
 • Fərdi məlumatların emalı – fərdi məlumatlarla avtomatlaşdırma vasitələri ilə və ya istifadə olunmadan həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu, o cümlədən toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, toplanması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, şəxsi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.
 • Operator — fərdi məlumatların emalının təşkilini və (və ya) həyata keçirilməsini, habelə fərdi məlumatların emalının məqsədlərini, fərdi məlumat subyektinin tərkibini müəyyən edən, müstəqil və ya digər şəxslərlə birgə dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxsdir. fərdi məlumatların işlənməsinə, həyata keçirilən hərəkətlərə (əməliyyatlara).
 • Şəxsi məlumatlar – https://pin-up-bet-casino.com vebsaytının müəyyən və ya müəyyən edilmiş İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat.
 • Fərdi məlumatların subyekti tərəfindən paylanması üçün icazə verilmiş fərdi məlumatlar – fərdi məlumatların subyekti tərəfindən fərdi məlumatların emalına razılıq verilməklə, fərdi məlumatların subyekti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatlar. fərdi məlumatlar haqqında qanunla (bundan sonra – yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatlar).
 • İstifadəçi https://pin-up-bet-casino.com vebsaytının istənilən ziyarətçisidir.
 • Fərdi məlumatların təmin edilməsi – fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər.
 • Fərdi məlumatların yayılması – fərdi məlumatların qeyri-müəyyən dairələrə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya geniş ictimaiyyəti fərdi məlumatlarla tanış etməyə, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsinə, informasiya və telekommunikasiya şəbəkələrində yerləşdirilməsinə yönəlmiş hər hansı bir hərəkət. və ya hər hansı başqa şəkildə şəxsi məlumatlara girişin təmin edilməsi.
 • Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi – fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlət orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsi.
 • Fərdi məlumatların məhv edilməsi – fərdi məlumatların informasiya sistemində və (və ya) məhv edilmiş fərdi məlumat daşıyıcılarında fərdi məlumatların məzmununu daha da bərpa etmək mümkün olmayan fərdi məlumatların geri qaytarılmayan şəkildə məhv edildiyi hər hansı bir hərəkət.

Operatorun əsas hüquq və vəzifələri


Operatorun hüququ var:

 • şəxsi məlumat subyektindən etibarlı məlumat və/və ya şəxsi məlumatları ehtiva edən sənədləri almaq;
 • Fərdi məlumat subyektinin fərdi məlumatların emalına razılığı ləğv edildikdə, operator Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunda göstərilən əsaslarla fərdi məlumat subyektinin razılığı olmadan fərdi məlumatların emalına davam etmək hüququna malikdir;
 • Fərdi məlumatlar haqqında qanunda və ya digər federal qanunlarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunda və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş qaydalarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət qədər tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil olaraq müəyyənləşdirin.
  3.2 Operator:
 • şəxsi məlumatların subyektinə onun tələbi ilə onun şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat vermək;
 • Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada fərdi məlumatların işlənməsini təşkil etmək;
 • fərdi məlumatlar subyektlərinin və onların qanuni nümayəndələrinin sorğu və sorğularını “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunun tələblərinə uyğun olaraq cavablandırmaq;
 • Fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana həmin orqanın tələbi ilə bu sorğunun alındığı tarixdən 30 gün müddətində zəruri məlumatlar barədə məlumat vermək;
 • Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasətə məhdudiyyətsiz girişi dərc edin və ya başqa şəkildə təmin edin
 • Şəxsi məlumatların icazəsiz və ya təsadüfi daxil olmasından, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, təmin edilməsindən, yayılmasından, habelə şəxsi məlumatlarla bağlı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorumaq üçün hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görmək
 • Fərdi məlumatların ötürülməsini (paylanması, təmin edilməsi, əldə edilməsi) dayandırmaq, fərdi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda məhv etmək
 • Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunla müəyyən edilmiş hər hansı digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Fərdi məlumatların subyektləri (istifadəçilər) aşağıdakı hüquqlara malikdir:

 • Federal qanunlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat almaq. Məlumat şəxsi məlumatların subyektinə operator tərəfindən əlçatan formada verilir və bu fərdi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsasların mövcud olduğu hallar istisna olmaqla, digər fərdi məlumat subyektlərinə aid şəxsi məlumatları ehtiva etməməlidir. Məlumatların siyahısı və onların əldə edilməsi qaydası “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunla müəyyən edilir;
 • operatordan öz şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsini, fərdi məlumatlar natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş və ya göstərilən emal məqsədi üçün zəruri olmadıqda onların bloklanmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək, habelə onların hüquqlarının müdafiəsi üçün qanunla müəyyən edilmiş tədbirlər görmək;
 • malların, işlərin və xidmətlərin bazarda təşviqi məqsədilə şəxsi məlumatların işlənilməsi zamanı əvvəlcədən razılıq şərtini irəli sürmək
 • şəxsi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürmək;
 • Fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana və ya Operatorun şəxsi məlumatlarının emalı zamanı qanunsuz hərəkət və ya hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət etmək.
 • Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

Fərdi məlumatların subyektləri:

 • Operatora özləri haqqında etibarlı məlumatlar təqdim etmək;
 • Operatora şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə məlumat verin.

Operatorun razılığı olmadan özü haqqında yalan məlumat və ya başqa şəxsi məlumat subyekti haqqında məlumat vermiş şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Fərdi məlumatların subyektləri:

 • Operatora özləri haqqında etibarlı məlumatlar təqdim etmək;
 • Operatora şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə məlumat verin.

Şəxsi məlumatların emalının prinsipləri

Fərdi məlumatların emalı qanuni və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.
Fərdi məlumatların emalı konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq ilə məhdudlaşır. Fərdi məlumatların toplanması məqsədləri ilə bir araya sığmayan fərdi məlumatların emalına icazə verilmir.
Bir-biri ilə uyğun gəlməyən məqsədlər üçün emal edilən şəxsi məlumatları ehtiva edən məlumat bazaları birləşdirilə bilməz.
Yalnız emal məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatlar emal edilməlidir.
İşlənmiş şəxsi məlumatların məzmunu və həcmi qeyd olunan emal məqsədlərinə uyğun olmalıdır. İşlənmiş şəxsi məlumatlar göstərilən emal məqsədləri ilə bağlı həddindən artıq olmamalıdır. 6.6.
Fərdi məlumatların işlənilməsi zamanı fərdi məlumatların düzgünlüyü, onların yetərliliyi, zərurət yarandıqda isə fərdi məlumatların emalı məqsədinə uyğunluğu təmin edilməlidir. Operator natamam və ya qeyri-dəqiq məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün lazımi tədbirləri görməli və/və ya onların həyata keçirilməsini təmin etməlidir.
Fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların saxlanma müddəti federal qanunla, müqavilə ilə müəyyən edilmədikdə, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunan müddətdən artıq olmayan fərdi məlumatların subyektini müəyyən etməyə imkan verən formada saxlanılır. şəxsi məlumatların subyekti tərəf, benefisiar və ya zamindir. Əgər federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, emal edilmiş şəxsi məlumatlar emal məqsədlərinə çatdıqdan sonra və ya bu məqsədlərə çatmaq üçün artıq lazım olmadıqda məhv edilir və ya şəxsiyyətsizləşdirilir.

Şəxsi məlumatların emalının məqsədləri

İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalının məqsədi:

 • e-poçt göndərməklə İstifadəçini məlumatlandırmaq;
 • Mülki hüquq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğvi;
 • İstifadəçiyə httpsː//thismywebsite-com-da olan xidmətlərə, məlumatlara və/və ya materiallara çıxış imkanı vermək;
 • sifariş detallarının aydınlaşdırılması.

Həmçinin Operator yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər haqqında İstifadəçiyə bildirişlər göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi hər zaman Operatora [email protected] ünvanına “Yeni məhsullar və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərdən imtina et” qeydi ilə e-məktub göndərməklə məlumat mesajlarının alınmasından imtina edə bilər.
İnternet statistika xidmətlərinin köməyi ilə toplanmış İstifadəçilərin anonim məlumatları İstifadəçilərin Vebsaytdakı hərəkətləri haqqında məlumatların toplanmasına, Vebsaytın və onun məzmununun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

Şəxsi məlumatların emalı üçün şərtlər

 • Fərdi məlumatların emalı fərdi məlumat subyektinin şəxsi məlumatlarının emalına razılığı ilə həyata keçirilir.
 • Fərdi məlumatların emalı Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləsində və ya qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq, operatora Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə qoyulmuş funksiyaları, səlahiyyətləri və vəzifələri həyata keçirmək üçün lazımdır.
 • Şəxsi məlumatların emalı ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, məhkəmə aktının, başqa bir orqanın və ya vəzifəli şəxsin Rusiya Federasiyasının icra icraatları haqqında qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra edilməli olan aktının icrası üçün lazımdır.
 • Şəxsi məlumatların emalı tərəfin və ya fərdi məlumat subyektinin tərəf olduğu benefisiarın və ya qarantın müqaviləsinin icrası, habelə fərdi məlumat subyektinin təşəbbüsü ilə müqavilənin bağlanması üçün zəruridir. şəxsi məlumat subyektinin benefisiar və ya qarant olacağı müqavilə.
 • Fərdi məlumatların emalı operatorun və ya üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni maraqlarını həyata keçirmək və ya sosial əhəmiyyətli məqsədlərə nail olmaq üçün zəruridir, bu şərtlə ki, bu fərdi məlumat subyektinin hüquq və azadlıqlarını pozmasın.
 • Fərdi məlumatlar, bu cür məlumatlara giriş fərdi məlumat subyekti tərəfindən və ya onun tələbi ilə qeyri-məhdud sayda şəxslərə verildikdə (bundan sonra “ictimaiyyət üçün açıq olan fərdi məlumatlar”) işlənməlidir.
 • Federal qanuna uyğun olaraq dərc edilməli və ya məcburi açıqlanmalı olan fərdi məlumatların emalı.

Yekun müddəalar

İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı maraq doğuran suallara dair hər hansı aydınlaşdırmanı [email protected] elektron poçtu vasitəsilə Operatorla əlaqə saxlayaraq əldə edə bilər.
Bu sənəd Operatorun şəxsi məlumatların emalı siyasətində hər hansı dəyişiklikləri əks etdirəcək. Siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.
Siyasətin cari versiyası İnternetdə https://pin-up-bet-casino.com/terms ünvanında sərbəst şəkildə mövcuddur.

Back to top button